PREMIS PROJECTA'T

Quarta edició

Qui s'hi pot presentar?

Empreses que s’hagin constituït entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021, mitjançant alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat civil, societat anònima, entitat sense personalitat jurídica, societat laboral o societat cooperativa.

Treballadors autònoms que hagin estat donats d’alta al règim d’autònoms o al sistema de previsió social equivalent entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021.

Els candidats han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de Girona i han de tenir identificada una acció de millora o creixement que vulguin dur a terme, que serà l’objecte de la sol·licitud.

Quan s’hi pot participar?

El termini per participar a la quarta edició dels premis Projecta’t és de l’1 al 30 de novembre de 2022 ambdós inclosos.

Dubtes i qüestions

Si teniu dubtes sobre els premis Projectat o necessiteu ajuda per preparar la vostra candidatura, podeu contactar amb nosaltres a emprenedoria@ddgi.cat o en el telèfon 972 184 814.

Sol·licituds

Com participar-hi?

Els candidats han de presentar la sol·licitud a la Diputació de Girona pel canal electrònic designat i seguint els criteris marcats en les bases i en la convocatòria dels premis Projecta’t. Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació annexa següent:

En el cas de ser una empresa:
 • Formulari de sol·licitud emplenat i signat amb signatura electrònica.
 • Memòria abreujada.
 • Full d’acreditació del signatari signat electrònicament.
 • DNI del representant legal de l’empresa.
 • NIF de l’empresa.
 • Escriptura de constitució de l’empresa i de les modificacions posteriors dels estatuts fundacionals, si s’escau.
 • Es pot presentar qualsevol altra informació que expliqui o justifiqui el compliment dels factors de mèrits que el jurat ha de valorar d’acord amb les bases.
En el cas de ser treballador autònom:
 • Formulari de sol·licitud emplenat i signat amb signatura electrònica.
 • Memòria abreujada.
 • Full d’acreditació del signatari signat electrònicament.
 • DNI del treballador autònom.
 • Certificat de la situació censal de l’autònom emès amb posterioritat a la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPG.
 • Es pot presentar qualsevol altra informació que expliqui o justifiqui el compliment dels factors de mèrits que el jurat ha de valorar d’acord amb les bases.

VideoGir

Troncsijoc

Roser Martínez

Niuda

Sorry, no posts matched your criteria.