CO-CREIX

Assessorament empresarial Projecta’t

A qui s’adreça

A les empreses i treballadors autònoms que han estat atesos per una entitat de la XSLPE i que volen executar una acció per fer créixer el seu negoci.

En què consisteix

Els participants poden rebre un acompanyament de fins a sis mesos, per mitjà del qual disposaran d’un màxim de 25 hores d’assessorament especialitzat en els àmbits de treball següents:

Gestió econòmica

Realització d’una anàlisi de la situació econòmica actual i desenvolupament d’accions per a la millora de la rendibilitat; optimització de la gestió dels preus, els marges i l’estructura de costos per incrementar la rendibilitat.

Màrqueting i comunicació

Millora del posicionament de l’empresa mitjançant un pla de màrqueting i comunicació amb l’objectiu d’arribar a més clients potencials. S’exclou l’elaboració o reformulació de pàgines web.

Organització i equip directiu

Desenvolupament d’instruments i competències per impulsar nous models de gestió que permetin un creixement empresarial.

Planificació estratègica

Orientació i definició de les línies estratègiques més adequades per assolir un creixement futur.

Internacionalització

Orientació en l’obertura de nous mercats a l’estranger.

Comercialització i canals de venda

Optimització dels canals de venda existents i la creació de nous.

Requisits dels participants

Les empreses i treballadors autònoms que vulguin accedir en el servei d’assessorament empresarial Projecta’t han de ser derivats per una entitat de la XSLPE i han de complir les condicions següents:

Empresa

• Domicili social i fiscal a la província de Girona.
• Trajectòria mínima de 2 anys.
• Facturació superior a 50.000 €.
• Constituïda com a: societat de responsabilitat limitada, societat civil, societat anònima, entitat sense personalitat jurídica, societat laboral o societat cooperativa.
• Té identificada una acció de creixement i justifica la necessitat d’un expert per executar-la.

Treballador autònom

• Domicili social i fiscal a la província de Girona.
• Trajectòria mínima i ininterrompuda de 2 anys.
• Facturació superior a 24.000 €.
• Donat d’alta al règim de treballadors autònoms o al sistema de previsió social equivalent amb una dedicació del 100 %.
• Té identificada una acció de creixement i justifica la necessitat d’un expert per executar-la.

Sol·licitud

Aquest servei l’ha de sol·licitar una entitat adherida a la XSLPE la qual proposa una empresa o un treballador autònom com a receptor del servei.

L’entitat ha de formalitzar la sol·licitud del servei per mitjà de la documentació següent: