PREMIS PROJECTA'T

Tercera edició

Iniciaserveis

Tengui

Girona Secreta i LaSecreta

Blaudeblaus

CINER

Cècile Ribas

Intertoro

Cooperativa Kloosiv

Els premis Projecta’t es dirigeixen a empreses i autònoms de la demarcació de Girona que tinguin identificada una actuació per fer créixer el seu negoci i necessitin l’assessorament personalitzat d’un expert que els ajudi a orientar l’estratègia a seguir.

 

Les accions que, prioritàriament, poden ser objecte de la sol·licitud dels premis Projecta’t s’engloben en els àmbits següents:

 

 • Vendes: internacionalització, nous segments de mercat, ampliació i/o consolidació dels canals de comercialització, e-commerce, etc.
 • Innovació: creació, millora i/o validació de productes, processos o serveis, millora i/o implementació de nous models de gestió/organització, etc.
 • Finances: monetització, captació de fons a través de nous inversors i/o altres instruments privats, etc.
 • Acreditacions: obtenció de certificats, segells de qualitat, patents o altres distintius que contribueixin a l’impuls del negoci.

 

Es premiaran les candidatures amb més potencial de creixement i fins a un màxim de deu candidats, entre empreses i autònoms.

En què consisteixen els premis?

El premi consisteix en un acompanyament de fins a sis mesos, en què els deu guanyadors rebran fins a quaranta hores d’assessorament personalitzat d’un o més consultors experts sobre els àmbits que necessitin i amb la finalitat d’executar l’acció indicada en la sol·licitud.

Com i quan s’hi pot participar?

Els candidats han de presentar la sol·licitud a la Diputació de Girona pel canal electrònic designat i seguint els criteris marcats en les bases i en la convocatòria dels premis Projecta’t.

 

La convocatòria es publicarà el mes de setembre del 2021 i s’anunciarà al BOPG. A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria, hi haurà trenta dies naturals per presentar les candidatures als premis Projecta’t.

 

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar les sol·licituds coincideixi amb dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

 

Termini de presentació: del 21 de setembre al 20 d’octubre del 2021

Què es valorarà?

De les candidatures presentades es valorarà el projecte empresarial, la capacitat per generar un impacte econòmic i social, l’acció que es vol dur a terme i la justificació de la necessitat d’un mentor que contribueixi a fer créixer el negoci.

 

Consulteu els barems de puntuació a les bases i a la convocatòria.

Qui hi pot optar?

Poden ser beneficiaris dels premis els treballadors autònoms i les empreses de la demarcació que en la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) compleixin les condicions següents:

 

Treballadors autònoms

 

 • Han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de Girona.
 • Han d’estar donats d’alta al règim de treballadors autònoms i han de poder acreditar que l’alta ha estat realitzada entre l’1 de gener de 2017 i la data de publicació de la convocatòria al BOPG.
 • L’activitat objecte de la sol·licitud ha de ser l’activitat principal del treballador autònom i l’acció que es vol desenvolupar ha de suposar el compromís, a curt termini, de constituir-se com a empresa. Aquesta condició s’ha d’acreditar en el formulari de sol·licitud.

 

Empreses

 

 • Han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de Girona.
 • Han d’estar constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
 • Han de poder acreditar que la constitució de l’empresa s’ha realitzat entre l’1 de gener de 2017 i la data de publicació de la convocatòria al BOPG. Es considerarà com a data de constitució la que consti en l’escriptura de constitució de la societat o en els documents de constitució.
 • Han de tenir identificada una acció que vulguin desenvolupar, que serà l’objecte de la sol·licitud, i han de justificar la necessitat d’un assessor extern per dur a terme aquesta acció. Aquesta condició s’ha d’acreditar en la memòria.
Consulteu les bases

Galeria de fotos